This website requires a browser which supports HTML5.
Some elements of this site will not work correctly until you upgrade your browser.
Azépület
AGyűjtő
Kiállításvezető
Galéria
Ismeretanyag
VáczyPéterGyűjtemény
Azépület
AGyűjtő
Kiállításvezető
Galéria
Ismeretanyag
VáczyPéterGyűjtemény
Azépület
AGyűjtő
Kiállításvezető
Galéria
Ismeretanyag
Győrbelvárosánaknevezetesépülete,aMagyarIspitaadotthontaVáczyPétertörténészprofesszorműgyűjteményébőlrendezettállandókiállításnak.AzépülettőlnemmesszetalálhatóNémetIspitát(Vörösmartyutca)az1660-asévekbenegyosztrákúriembervásároltameg,melyettőlfogvakizárólagnémetszármazásúbetegekneknyitottkaput.SzükségszerűvéválttehátegyMagyarIspitafelépítése.Olaszhadmérnökökrebíztákazépületkivitelezését,akikmárlétezőtervekalapjándolgoztak.(AXVII.századiépületnek,melyakésőbbiévszázadoksoránjelentősenmegváltozott,valószínűlegtehátálltItáliábanlegalábbegyteljesenmása).Érdekesség,hogyazépítkezéssoránahadmérnökökkétXVI.századbankészültmészkőoszlopothozattakagyőrivárból,melyekamainapigisazépületnyugatiszárnyáttartják.EzekazoszlopokalegrégibbépítőelemeiaMagyarIspitának.Az1700-asévekelsőharmadábanazeredetilegkétönálló,földszintes,reneszánszépületetoszloposbelsőudvarralésösszekötőfolyosóval,valamintemeletitraktussalbővítettékki.Templomotisépítettekhozzá,amit1735-benSzentErzsébetnekszenteltek.Külsőhomlokzatán,azemeletiablakokközöttifélkörívesfülkében,SzentFlóriánésSzentJózsefszobralátható.1666-tólegészenazI.világháborúigaSzéchenyiGyörgypüspökáltallétrehozottalapítványszolgáltaazépületműködést.Amikorabetegeketellátóalapítvány1924-bencsődbement,azépületetkiürítették.1945-igüresenállt.1945-től1994-iglakóházkéntfunkcionált,amagáramaradt,egyedülélő,idősgyőripolgárokotthonakéntszolgált.Ezidőalattaz1960-asévekelsőfelébenesettátegynagyobbfelújításon,enneksoránkerültBorsosMiklósFőnixcímű,carraraimárványbólkészültszobraisabelsőudvarba(1963).Borsosamadárlábaiköréeredetilegláncotszeretettvolnaformázni,melyetacenzúravégülnemengedett.Azéletiróniája,hogyafelállítássoránakutatrosszulkötöttékbe,amelyígysohasemműködött,ezzelvalamilyenformánmégisBorsosakarataérvényesült.Azépületet1994-benújjáépítették.Kiállítótereiben1995.október15-tőlláthatóVáczyPétermagángyűjteménye,időszakikiállítótereibenkortársképzőművészetikiállításokatrendeznek.
Azépület
AGyűjtő
Kiállításvezető
Galéria
Ismeretanyag
Győrbelvárosánaknevezetesépülete,aMagyarIspitaadotthontaVáczyPétertörténészprofesszorműgyűjteményébőlrendezettállandókiállításnak.AzépülettőlnemmesszetalálhatóNémetIspitát(Vörösmartyutca)az1660-asévekbenegyosztrákúriembervásároltameg,melyettőlfogvakizárólagnémetszármazásúbetegekneknyitottkaput.SzükségszerűvéválttehátegyMagyarIspitafelépítése.Olaszhadmérnökökrebíztákazépületkivitelezését,akikmárlétezőtervekalapjándolgoztak.(AXVII.századiépületnek,melyakésőbbiévszázadoksoránjelentősenmegváltozott,valószínűlegtehátálltItáliábanlegalábbegyteljesenmása).Érdekesség,hogyazépítkezéssoránahadmérnökökkétXVI.századbankészültmészkőoszlopothozattakagyőrivárból,melyekamainapigisazépületnyugatiszárnyáttartják.EzekazoszlopokalegrégibbépítőelemeiaMagyarIspitának.Az1700-asévekelsőharmadábanazeredetilegkétönálló,földszintes,reneszánszépületetoszloposbelsőudvarralésösszekötőfolyosóval,valamintemeletitraktussalbővítettékki.Templomotisépítettekhozzá,amit1735-benSzentErzsébetnekszenteltek.Külsőhomlokzatán,azemeletiablakokközöttifélkörívesfülkében,SzentFlóriánésSzentJózsefszobralátható.1666-tólegészenazI.világháborúigaSzéchenyiGyörgypüspökáltallétrehozottalapítványszolgáltaazépületműködést.Amikorabetegeketellátóalapítvány1924-bencsődbement,azépületetkiürítették.1945-igüresenállt.1945-től1994-iglakóházkéntfunkcionált,amagáramaradt,egyedülélő,idősgyőripolgárokotthonakéntszolgált.Ezidőalattaz1960-asévekelsőfelébenesettátegynagyobbfelújításon,enneksoránkerültBorsosMiklósFőnixcímű,carraraimárványbólkészültszobraisabelsőudvarba(1963).Borsosamadárlábaiköréeredetilegláncotszeretettvolnaformázni,melyetacenzúravégülnemengedett.Azéletiróniája,hogyafelállítássoránakutatrosszulkötöttékbe,amelyígysohasemműködött,ezzelvalamilyenformánmégisBorsosakarataérvényesült.Azépületet1994-benújjáépítették.Kiállítótereiben1995.október15-tőlláthatóVáczyPétermagángyűjteménye,időszakikiállítótereibenkortársképzőművészetikiállításokatrendeznek.
Azépület
AGyűjtő
Kiállításvezető
Galéria
Ismeretanyag
VáczyPéter1904.március17-én,aTúrocmegyeiRuttkánszületett.AkassaiközépiskolabefejezéseutánaBudapestiEgyetembölcsészkaránbölcsészetetéstörténelmet,valamintművészettörténetettanult.1928-bandoktoráltmagyarművelődéstörténetbőléstörténelmisegédtudományokból.BölcsészetbőlBécsben,aMagyarTörténetiIntézetbenszerzettdoktorikinevezést.Ugyanittközépkorimagyartörténelmikutatásokatfolytatott,majdösztöndíjaskénthosszabbidőttöltöttRómábanésPárizsbanis.1929-tőlaMagyarNemzetiMúzeumLevéltáriOsztályándolgozott.1937-benaBudapestiTudományegyetemmagántanárakéntX-XII.századinyugat-európaitörténetettanított,majdaközépkoriegyetemestörténetitanszékhelyettestanáralett.Több,azótaishasználatosfőiskolaitörténelemtankönyvszerzője(példáulHunokEurópában,MagyarŐstörténet).1940-benaMagyarTudományosAkadémialevelezőtagjáváválasztotta.IdőközbenaMagyarPenKlubtagságátiselnyerte.1949-benazAkadémiakizártatagjaiköréből.Az1950-esévekelejénbetiltottáktörténetitárgyúelőadásait,és1968-igcsakművészettörténészszakoshallgatókatoktathatott.(Egyanekdotaszerint,amikoregyikórájánjelezteegydiákja,hogyazaktuálistémárólMarxnaknemegyezikavéleményeatanárúráltalmondottakkal,Váczyígyválaszolt:„Ilyennevűszakembertnemismerek.”)1989-benrehabitálták,1990-benaMagyarTudományosAkadémiarendestagjaiközéválasztották.1994.szeptember28-ánérteahalál,aligtöbbmintkéthéttelagyűjteménymegnyitásaelőtt.Egészenazutolsónapokigkitűnőfizikaiésszellemiállapotnakörvendett,ígymegtudtacsodálniéletemunkáját,agyűjteményedarabjaivalmárkorábbanberendezettépületet.VáczyPéteraz1930-asévektőlkezdettfoglalkozniképző-ésiparművészetitárgyakgyűjtésével.Azthihetnénk,rendkívülgazdagnakkellettlennie,hogyezeketatárgyakatösszetudtagyűjteni,devalójábansokszorahogyafeleségeelmondtaegyenesenalomokközülvagyószeresektől,piacrólszereztebeafelbecsülhetetlenértékűműtárgyakat.Apénzhelyetttehátlegtöbbszörbámulatostörténelmitudásáthasznosítottaamásokáltalsokszorértéktelennektartotttárgyakmegszerzésekor.Azabbanazidőbensajnálatosmódon„divatos”kastélyéstemplomfosztogatásokisközrejátszhattak,amikoregy-egyműtárgyutcaiárusnálkötöttki.VáczyPéteralegtöbbgyűjteményébekerülttárgyatMagyarországonszereztebe.Fanatikus,kérlelhetetlengyűjtővolt,melyabbanismegnyilvánult,hogyamitegyszermegszerzett,attólsohanemszabadult,alegnehezebbanyagihelyzetbensemadotttúlegyetlenműtárgyánsem.Legtöbbdarabjáthasználatieszköznektekintette,házábanúgyvettéktehátkörülőtgyűjteményénekdarabjai,mintazélőtörténelem.(Egyanekdotaszerintegyszer,amikoregyantikszekrénytszeretettvolnaKassárólMagyarországrahozni,addignemnyugodott,mígnemtaláltegyműgyűjtőtisztetavámhivatalnál,akihezaztánkétBálintEndreképpelállítottbe…)Mikoréletevégétjárvaelhatározta,hogygyűjteményénekállandókiállításihelyetkeres,többvárosisversenyzettakegyeiért.VégülaképzőművészetértrajongóKolozsváryErnőtudta„Győrbecsábítani”aVáczyGyűjteményt.VáczyPéterBudapestenélt,aII.kerületben,Győrhöztehátnemkötöttekülönösebbensemmi.AzidősmesternekelsősorbanaMagyarIspitaépületetetszettmeg,amikorGyőrtválasztotta.aaaa
Azépület
AGyűjtő
Kiállításvezető
Galéria
Ismeretanyag
VáczyPéter1904.március17-én,aTúrocmegyeiRuttkánszületett.AkassaiközépiskolabefejezéseutánaBudapestiEgyetembölcsészkaránbölcsészetetéstörténelmet,valamintművészettörténetettanult.1928-bandoktoráltmagyarművelődéstörténetbőléstörténelmisegédtudományokból.BölcsészetbőlBécsben,aMagyarTörténetiIntézetbenszerzettdoktorikinevezést.Ugyanittközépkorimagyartörténelmikutatásokatfolytatott,majdösztöndíjaskénthosszabbidőttöltöttRómábanésPárizsbanis.1929-tőlaMagyarNemzetiMúzeumLevéltáriOsztályándolgozott.1937-benaBudapestiTudományegyetemmagántanárakéntX-XII.századinyugat-európaitörténetettanított,majdaközépkoriegyetemestörténetitanszékhelyettestanáralett.Több,azótaishasználatosfőiskolaitörténelemtankönyvszerzője(példáulHunokEurópában,MagyarŐstörténet).1940-benaMagyarTudományosAkadémialevelezőtagjáváválasztotta.IdőközbenaMagyarPenKlubtagságátiselnyerte.1949-benazAkadémiakizártatagjaiköréből.Az1950-esévekelejénbetiltottáktörténetitárgyúelőadásait,és1968-igcsakművészettörténészszakoshallgatókatoktathatott.(Egyanekdotaszerint,amikoregyikórájánjelezteegydiákja,hogyazaktuálistémárólMarxnaknemegyezikavéleményeatanárúráltalmondottakkal,Váczyígyválaszolt:„Ilyennevűszakembertnemismerek.”)1989-benrehabitálták,1990-benaMagyarTudományosAkadémiarendestagjaiközéválasztották.1994.szeptember28-ánérteahalál,aligtöbbmintkéthéttelagyűjteménymegnyitásaelőtt.Egészenazutolsónapokigkitűnőfizikaiésszellemiállapotnakörvendett,ígymegtudtacsodálniéletemunkáját,agyűjteményedarabjaivalmárkorábbanberendezettépületet.VáczyPéteraz1930-asévektőlkezdettfoglalkozniképző-ésiparművészetitárgyakgyűjtésével.Azthihetnénk,rendkívülgazdagnakkellettlennie,hogyezeketatárgyakatösszetudtagyűjteni,devalójábansokszorahogyafeleségeelmondtaegyenesenalomokközülvagyószeresektől,piacrólszereztebeafelbecsülhetetlenértékűműtárgyakat.Apénzhelyetttehátlegtöbbszörbámulatostörténelmitudásáthasznosítottaamásokáltalsokszorértéktelennektartotttárgyakmegszerzésekor.Azabbanazidőbensajnálatosmódon„divatos”kastélyéstemplomfosztogatásokisközrejátszhattak,amikoregy-egyműtárgyutcaiárusnálkötöttki.VáczyPéteralegtöbbgyűjteményébekerülttárgyatMagyarországonszereztebe.Fanatikus,kérlelhetetlengyűjtővolt,melyabbanismegnyilvánult,hogyamitegyszermegszerzett,attólsohanemszabadult,alegnehezebbanyagihelyzetbensemadotttúlegyetlenműtárgyánsem.Legtöbbdarabjáthasználatieszköznektekintette,házábanúgyvettéktehátkörülőtgyűjteményénekdarabjai,mintazélőtörténelem.(Egyanekdotaszerintegyszer,amikoregyantikszekrénytszeretettvolnaKassárólMagyarországrahozni,addignemnyugodott,mígnemtaláltegyműgyűjtőtisztetavámhivatalnál,akihezaztánkétBálintEndreképpelállítottbe…)Mikoréletevégétjárvaelhatározta,hogygyűjteményénekállandókiállításihelyetkeres,többvárosisversenyzettakegyeiért.VégülaképzőművészetértrajongóKolozsváryErnőtudta„Győrbecsábítani”aVáczyGyűjteményt.VáczyPéterBudapestenélt,aII.kerületben,Győrhöztehátnemkötöttekülönösebbensemmi.AzidősmesternekelsősorbanaMagyarIspitaépületetetszettmeg,amikorGyőrtválasztotta.
Azépület
AGyűjtő
Kiállításvezető
Galéria
Ismeretanyag
Földszint1.teremAkéthelyiségbőlállóelsőtermetatervezőkúgyalakítottákki,hogyalátogatóegygazdagXVIII.századikereskedővagypolgáremberbarokkházábanérezzemagát.Külsőrészeegykorabeliszoba,belsőtereanappalinakvagyhallnakfelelmeg.Aterekettöbbnyirebarokk,illetverokokókorbólszármazótárgyakdíszítik.Pompa,gazdagság,légiességjellemzikahangulatot.Itttalálhatóagyűjteménylegfiatalabbdarabja,egyempirestílusúóraaXIX.századelejéről.AzempirestílusNapóleonkorábanterjedtel,agörög-római,azazantik,ésakorabelibarokkdíszítettségkeveredésejellemzi.Többtüköristalálhatóafalakon,melyekenkönnyedénmegfigyelhető,hogyanválikelabarokkkorbanafunkcióadísztől.AszobaközepénegyXIX.századi,kézicsomózásúperzsaszőnyegtalálható.Érdekessége,hogyamintákazaraboknálismegfigyelhetőéletfamotívumokattartalmazzák.Afalontalálhatóegyikképegyvicekapitánytábrázol.A„vicekapitány”helyetteskapitánytjelent,melyalatin„vice”szóbólered.(Ebbőlszármazika„viceversa”kifejezésünkis,amitgyakranhelytelenül„vicaversának”használunk.)Ateremvégéntöbbporcelántárgyatisláthatunk:egyszekrényenegyXVIII.századikínaigyümölcsöstál,illetveegykézmosótálfoglalhelyet,melyekkelszemközt,egyvitrinben,ugyanabbanazidőbenkészülteurópaiporcelánokat,ún.delftifajanszokattalálunk.Ízelítőtkapunktehátabból,hogyanpróbáltákazeurópaiakkezdetbenlemásolniaKínábólérkezőporcelánokat.Sokáignemderültfényaporcelántitkára,mígnemegybizonyosJohannFriedrichBöttgernevűnémetalkimista1706-banrájöttazösszetevőkre,ésazonosítottaaporcelánalapanyagát,akaolint.Nemcsaktechnikában,hanemdíszítésbenisutánoztákakeletieket,azazebbenazidőbenmégnemlétezettönállóeurópaiporcelánfestéssem.Azún.hallbalépveafalonegykedves,fehéralapú,pirosdíszítésűimariporcelánttalálunk,melyenjólmegfigyelhetőekajapánporcelánfestésmotívumai.A„nappali”egyikoldalánfestettvelenceiszékeket,velükszembenfranciakarosszékekettalálunk.Aszemlélőnekfeltűnhetazülőalkalmatosságokalacsonysúlypontja:ennekoka,hogyakorabeliemberekátlagmagassága160-170cmvolt.Ebbenazidőbenmárnemszalmával,hanemtollaltömtékkiakárpitot,agazdagabbházaknálpedigaszövetrevarráshelyettmárhímeztékadíszítést.Afranciakarosszékekérdekességemelyekvalószínűlegnemeredetihuzatúak–,hogyXIV.Lajos,anapkirályutániidőkbőlszármaznak:ekkorhoztákazún.„fényűzésellenitörvényt”,melyalapjánpontosanmeghatározták,mennyirelehetnekdíszesekatárgyak,atakarékosságjegyében.Apadlónegyújabbperzsaszőnyegettalálunk,melyamásikhelyiségbeliveleltérőenfaliszőnyeg.Sajnoseredetifunkciójátmárnemtölthetibe,azidősanyagafalonfüggvenembírnáelsajátsúlyát.Afalakonmagyartemplomokbólszármazófaliszobrokláthatók,melyekamáremlítetttemplomfosztogatáskövetkeztébenkerülhettekelaszenthelyekről.Ahallnyugatisarkábanegyún.pocakoskomódhelyezkedikel.Jellegzetessége,hogyebbenazidőbenkezdtékabútorkészítőmesterektökélyrefejleszteniazún.gőzfölöttihajlítástechnikáját.(Bárabarokkmesterekelőszörúgyhitték,amódszertőktaláltákfel,csalódniukkellett,amikorgörögésegyiptomiásatásokmegcáfoltákezt,ésképek,illetveeredetitárgyak(pl.hajlítottlábúszékek)általisbizonyítottávált,miszerintmárazókorbanismertékagőzfölöttihajlításmódszerét.)Apocakoskomódonmegfigyelhetjükazún.szalagberakástechnikátis:abútorfelületérekisalakúravágottfakockákatragasztanak,melyekígyjellegzetesdíszítéstkölcsönöznekaműtárgynak.Jellemzőenasötétebbszínűelemekkerülnekaszélekre,melymódszerpraktikusságiokokatisszolgál,hiszenazanyagszéleimindighamarabbkoszolódnak.2.teremKözvetlenülabejáratközelébenkétvitrinhelyezkedikel,melyekközülazegyikbenXVIII.századieurópai,amásikbankínaihasználatitárgyakatláthatunk.Jólszolgáljamindezakétkorabelikultúraösszehasonlítását.Azegyiklegizgalmasabbkínaidarabakörülbelül35kilótnyomóFokutya,melyataoizmusegyiklegjellemzőbbfigurája.Afiguraigazábólnemkutya,hanemoroszlán.Azőrzőszerepétbetöltőállatamainapigkedveltdíszeakínaiközépületekfőbejáratának.ÉppúgymegtalálniapekingiTiltottVárospalotájánakőrzőjeként,mintafontosabbközépületek(múzeumok,egyetemek,államigazgatásiintézményekvagynagyobbáruházak)tekintélytéselőkelőségetárasztóbüszkeségeként.Kisebbváltozataiközkedveltdísztárgyaiakínaiotthonoknak.Abronzból,jádébőlvagykőbőlkészültoroszlánokgyakranpraktikushasználatitárgyak,pl.íróasztalonpapírnehezékekvagypolcokonkönyvtámaszok.Abejárattólkissébeljebbegyfurnérozott,háromrészes,emeletes,olaszírószekrénytláthatunk.Anagyobbtárolórészmellettruhásrésztésírórésztistartalmazabútordarab.Tetején3koronatalálható,melyfeltehetőenbáróicsaláditulajdonrautal.Azüvegenhomokfúvásostechnikávalkialakítottalakokláthatók.Azírószekrénymellettegyeredetitonetszékáll.Atonetszékekalkotójukról,MichaelThonetrőlkaptákanevüket,akiaXIX.századelsőfelébenélt.Aformaművészetelőfutáránakisszámítónémetmesterafahajlításánakgondolatával1830-tólkezdettfoglalkozni,technikájátpedigolyanmagasszintrefejlesztette,hogy1842júliusábanmegkaptaajogotabécsicsászáriudvarikamarátólahajlítottbútorokgyártására.Atonetszékmellettegy,mindenvalószínűségszerintkorabelietetőszéketláthatunk.Azírószekrénnyelszemközt300éveshollandésosztráknádazottdiófabútorokattalálunk.Hafeltekintünkaplafonra,abroncsoscsillárokatvehetünkészre,melyekakorlegegyszerűbbvilágítóeszközeinekszámítottak.AnádbútorokfölöttiképJózsefésPutifárnébibliaijelenetétábrázolja.AKrisztuselőtt1500körülimítoszszerintJózsefettestvéreieladtákrabszolgának,mertapjukőtszerettealegjobban.Józsefazegyiptomifáraóudvarába,azifjúPutifártestőrparancsnokházábakerült.PutifárnészemetvetettJózsefre,deamikornemsikerültágyábacsábítania,bosszúbólerőszakoskodássalvádoltameg.Józsefetéletfogytiglaniraboskodásraítélték.Azokos,álomfejtésbenkülönösentehetségesfiút,akimegfejtetteafáraó7és7szűkesztendőrőlszólóálmát,afáraókiszabadította,éskormányzónaknevezteki.Anádbútorokmellettifalon,egykisasztalkánegyFlóraszobrotcsodálhatunkmeg.Flóra,akiarómaimitológiábanavirágokésatavaszistennője,egyikevoltanéhánytermékenységetképviselőistennőknek,akikülönösenatavaszérkeztévelkaptamegazőtmegilletőfigyelmet.Azantikkorbanazonbannemörvendettigazánnagykultusznak.Jelentősebbéaklasszicizmusidejénvált,amikorazókoritudományokbanelmélyültkutatókfelfedeztékmaguknak.GörögmegfelelőjeKhlórisz.Flóranimfakéntszületett,akibebeleszeretettanyugatiszélistene,Zephir,vagyFavonius(görögülZephürosz).ZephirrelkötöttházasságautánváltFlorává,atavaszistennőjévé.Ünnepét,aFloraliát,melyhagyományosanáprilisbanvagymájuselejénkerültmegrendezésre,ésazéletciklusánakmegújulásátszimbolizálta,tánccal,virágokkalünnepelték.Anövényekkelvalókapcsolatarévénanövényvilágtőlekaptaaflóranevet.Atermetelhagyvaegynyitottkisudvarbaérkezünk,melyetkét,máremlített,1500-asévekbőlszármazómészkőoszloptart.EmeletAzemeletreérkezveelőbbegymagasbanafalbamélyítettMáriaszobrotfedezhetünkfel,melyarégenittműködőkápolnánakállítemléket.AszobornemaVáczy-hagyatékhoztartozik.1.szobaMárazelsőpillanatbanláthatjuk,hogyidőbenvisszafeléhaladunkaföldszintitárgyakhozképest:valaholaz1500-1600-asévekbenjárunk.Abejáratiajtómellettafalonegykistrébelttálatfedezhetünkfel.Atrébelésafémlemezekhidegdomborítása,kalapáccsalésüllővelvalóalakítása.Atálalatthímzettszékáll,melynekkárpitjátPointdeHongrie,vagyismagyaröltésistílusbandíszítették.(öltésimód)Abejárattóljobbraelhelyezkedőelsőszekrényegycsavartoszlopokkalellátott,kolosszeumstílusbankivitelezettkétajtósbútordarab.Akiállításttervezőknekstatikailagehheza300-400kilósdarabhozkellettatárlatottervezniük.Atölgyfábólkészültmagyarbútoreredetilegvalószínűlegreneszánszszekrényvolt.Mivelélőfábólkészült,könnyenlehetettalakítani,amitadivatszerintkésőbbmegistettek,ígynyerteelmaialakját,melyenabarokkízlésjellegzetesvonásailáthatók.Aszekrény10darabraszedhetőszét,így,hakellett,viszonylagkönnyenmozgathatták.Ugyanazonazoldalontalálhatjukagyűjteménylegimpozánsabbdarabját,egyugyancsakkolosszeumstílusbanépült,felvidékrőlszármazó,feketérepácolt,dióKabinetszekrényt.Akabinetszekrényalapvetőenművészienkiképzett,asztalmagasságúlábakonálló,sokfiókoskisdíszszekrény.Azittláthatódarabkülönlegessége,hogyméretejóvalnagyobbazátlagosnál.Akabinetszekrény,melysokkistitkosrekeszévelapáncélszekrényelődjénektekinthető,abútoriparelhaltága.Ennekaspanyoleredetű,pompátkedvelőszekrénytípusnaknemkedvezettapolgárivilágelőretörése.AzittláthatóKabinetszekrényértéketöbb10millióforint.Egyetlenmestermunkája,8-10évigkészült.Belsejébenigazivelenceiüvegetláthatunk,melyakorlegdrágábbüvegevolt.(AvelenceiüveggyártásaXVI.századbanéltefénykorát.KözpontjaavárostólmásfélkilométerreészakraelterülőMurano,aholaz1290-esévektőlfolytazüveggyártás.)AbejárattalszemköztivitrinbenXVI-XVII.századihasználatitárgyakattalálunk.Egyikittláthatókülönöstárgyazaszarvasalakosgyertyatartó,melyacsodaszarvasmítoszáhoznyúlikvissza.Érdekes,hogyazegyházmégezekbenazidőkbensemtudtateljesenkiirtaniapogánymítoszt.AbaloldalifalmellettaPethőcsaládegyikXVIII.századiszekrényéttaláljuk.Akétrészesbútordarab(akasztóséspolcos)acsaládtársadalmirangjárólisárulkodik.Minélmagasabbrangúvoltvalaki,annáltöbbpolcosszekrénybepakolhattaaruháit.Ennekaszekrényneka3polcafeltehetőengróficímetjelentett.Aszekrénymellettifalonegykisgyermekepitáfiumát,sírversétláthatjuk.Aterembenállmégegykétajtós,XVIII.századidíszesszekrény,melyenmárlátszik,hogyfélig-meddigtömegtermékrőlvanszó.Nemolyanegyedi,mintateremelőződarabjai,kialakításasoksablonelemettartalmaz.2.teremAteremajtófelőlifalánmindjártagyűjteményegyiktalányát,egySienaiMagdolnátláthatunk.AzeredetilegXV.századinakgondoltképenerőteljesenlátszikabizáncihatás,melynemjöttkiadivatból,hiábavettékkörülitáliai(reneszánszkori)hatásokavárost.(Abizáncistílusjellegzetessége,hogyafestettjelenetekszimmetrikusak,aháttéraranyozott,azalakokpszichikailagelmélyültek.)Aképrőlszakértőderítetteki2012-ben,hogyvalójábanegyXIX.századimásolat,melynekeredetijeItáliábantalálható.Klasszikuspéldájaannak,hogyagyűjtőistudtévedni.(Adélkeletifalmenténtalálhatóvitrinbenelhelyezettcsengőrőlmagaagyűjtőállapítottameg,hogynemeredeti,miutánmegvette.AXVII.századhelyettaXIX.századbankészült.)AfalakontalálhatunkmégegyimpozánsKerubpárt,egyFirenzébőlszármazó,XIX.századiAdorálóangyalpárt(adorál:imád,hódolvkinek),illetveitthelyezkedikelazAchillesátadjaPompeiusfejétJuliusCézárnakcíműképis.UtóbbinPompeiushadvezérlevágottfejétláthatjuk,amintaztacsodálatosfélisten,AchilleusátnyújtjaJúliusCézárnak.Lehetségesugyanakkor,hogyDávidésGóliátalakjaismegbújikaképen,hiszazátadottfejrendkívülnagyméretű,azátadóalakpedigkicsi.Ezekbenazidőbensokszortettékazalkotásokatmitológiaiértelembentöbbértelművé.UgyancsakabejáratmelletthelyezkedikelegynagyKelengyeládais.Akelengyeládaabútorokalapjátképviseli,éppenúgylehetetthasználniasztalnak,mintakárágynak.Aszegényembereknekmégabútorkészítésfejlettebbidőszakábanissokszorennyijutottaszobáikba.Érdemesmegfigyelni,hogyateremmajdnemmindegyikbútoránakvalamilyenállatlábavan.Azitttalálhatólegimpozánsabbdarabtalánatérközepénelhelyezkedőkihúzható,bővíthetőKerekasztal.Máraközépkorbanisrájöttek,hogyakerekasztalokköréjobbanelférnekazemberek,ezértpraktikusak,ugyanakkornemlehetelmenniabútormellettanélkül,hogyazArtúrmondaköreszünkbenejusson.Artúrkirályazértácsoltatottkerekasztalt,hogylovagjaimellettvacsorázvaneérezhessesenkimagasabbrendűnekakirályt,akiegyenrangúkéntkívánasztalhozülnilovagjaival.Azangolwinchesterikastélybanőriznekegyhatalmasfaasztalt,amirőlahagyományazttartja,hogyArtúrkirályé.Átmérőjeötésfélméter.Ezazasztal1230-1300közöttkészült.1522-benátfestették,ekkorközepéreaTudor-rózsamotívumkerült.Amondakörrevalóasszociációterősítiazazitáliai,bársonykárpitozású,trónraemlékeztetőszék,melyetközvetlenülaKerekasztalmelletttalálunk.Finommegmunkálásúkarfáinsajnosmárlátnilehetaszúkatjelzőaprólyukakat,melyekazenyészetjelei.Abelsőterembejáratiajtótóltávolabbifalamellettivitrinbenszámoskoraközépkori,vagymégannálisidősebbleletrebukkanunk.Találunkittfibula-töredéket(tűsruhakapocs)aIII.századból,volutásésfirmamécseseket,tanagrafigurákat.Utóbbi,ógörögalkotásokazi.e.IV-III.századbólszármaznak.Agyűjteményegyikimpozánsdarabjaisitttalálható:egykínaisírőrzőkatonaaVII.századiTangdinasztiakorából.Jobbkezébeneredetileglélekölőtőrttartott,feladatagazdájavédelmezéseatúlvilágon.AkijáratiajtómellettifalontaláljukazIphigéniafeláldozásacíműXVII.századifestményt,melynektörténetetermészetesenagörögmitológiábóltáplálkozik.Azajtómásikoldalánegy1550-esévekbőlszármazó,fábólfaragottszoborcsoporthelyezkedikel,melynekcímeAgyermekjézusimádása.Azegytömbbőlfaragott,németalkotáskülönlegességeaperspektívikusábrázolás,melyebbenazidőbenmégigencsakritkaságszámbament.3.teremAhogyaszobábabelépünk,rögtönegyMátyáskirálykorabelimiseruhavonjamagáraafigyelmet.Az1480körülhasznált,aranyozott,applikálássalkészültdarabnakmamárcsakahátoldalalátható.Széleiaranyszállalszőttek.Veleszemköztugyancsakvitrinbezárt,bársonytöredékekettalálunk.Aháromcizellált,sálszerűanyagotelsősorbanbútortakarónakhasználhatták.Alegalsópolconegyindiaidarabottekinthetünkmeg,melykatonákatábrázol.Akeletiművészetsajátja,hogysohanemábrázoltákazemberiarcot,hiszenazistenáltalteremtettlegtökéletesebbművetnemlehetutánozni.Ezfigyelhetőmegaszobaközepénelhelyezkedőtörökszőnyegenis.AfalonSebastianBourdon(1616-1671),franciaudvarifestőNagyszentcsaládcíműképelátható.Azutolsószobábanhelyezkedikelagyűjteményegyiklegérdekesebbdarabja,egykörülbelül500évesíróládais.Ezenazelefántcsontberakásoskereskedőládán,melyamaiaktatáskaelődje,kizárólagarab(mór)díszítéseketcsodálhatunkmeg,ígyfeltételezhető,hogyeurópaimestereksohanemdolgoztakakivitelezésén.AgyűjteménykedvesdarabjaakijáratmellettelhelyezettXVII.századiangolkönyvtárilétraszék.AlétraszékekAngliánkívülmindigisritkaságnakszámítottak.
Azépület
AGyűjtő
Kiállításvezető
Galéria
Ismeretanyag
Földszint1.teremAkéthelyiségbőlállóelsőtermetatervezőkúgyalakítottákki,hogyalátogatóegygazdagXVIII.századikereskedővagypolgáremberbarokkházábanérezzemagát.Külsőrészeegykorabeliszoba,belsőtereanappalinakvagyhallnakfelelmeg.Aterekettöbbnyirebarokk,illetverokokókorbólszármazótárgyakdíszítik.Pompa,gazdagság,légiességjellemzikahangulatot.Itttalálhatóagyűjteménylegfiatalabbdarabja,egyempirestílusúóraaXIX.századelejéről.AzempirestílusNapóleonkorábanterjedtel,agörög-római,azazantik,ésakorabelibarokkdíszítettségkeveredésejellemzi.Többtüköristalálhatóafalakon,melyekenkönnyedénmegfigyelhető,hogyanválikelabarokkkorbanafunkcióadísztől.AszobaközepénegyXIX.századi,kézicsomózásúperzsaszőnyegtalálható.Érdekessége,hogyamintákazaraboknálismegfigyelhetőéletfamotívumokattartalmazzák.Afalontalálhatóegyikképegyvicekapitánytábrázol.A„vicekapitány”helyetteskapitánytjelent,melyalatin„vice”szóbólered.(Ebbőlszármazika„viceversa”kifejezésünkis,amitgyakranhelytelenül„vicaversának”használunk.)Ateremvégéntöbbporcelántárgyatisláthatunk:egyszekrényenegyXVIII.századikínaigyümölcsöstál,illetveegykézmosótálfoglalhelyet,melyekkelszemközt,egyvitrinben,ugyanabbanazidőbenkészülteurópaiporcelánokat,ún.delftifajanszokattalálunk.Ízelítőtkapunktehátabból,hogyanpróbáltákazeurópaiakkezdetbenlemásolniaKínábólérkezőporcelánokat.Sokáignemderültfényaporcelántitkára,mígnemegybizonyosJohannFriedrichBöttgernevűnémetalkimista1706-banrájöttazösszetevőkre,ésazonosítottaaporcelánalapanyagát,akaolint.Nemcsaktechnikában,hanemdíszítésbenisutánoztákakeletieket,azazebbenazidőbenmégnemlétezettönállóeurópaiporcelánfestéssem.Azún.hallbalépveafalonegykedves,fehéralapú,pirosdíszítésűimariporcelánttalálunk,melyenjólmegfigyelhetőekajapánporcelánfestésmotívumai.A„nappali”egyikoldalánfestettvelenceiszékeket,velükszembenfranciakarosszékekettalálunk.Aszemlélőnekfeltűnhetazülőalkalmatosságokalacsonysúlypontja:ennekoka,hogyakorabeliemberekátlagmagassága160-170cmvolt.Ebbenazidőbenmárnemszalmával,hanemtollaltömtékkiakárpitot,agazdagabbházaknálpedigaszövetrevarráshelyettmárhímeztékadíszítést.Afranciakarosszékekérdekességemelyekvalószínűlegnemeredetihuzatúak–,hogyXIV.Lajos,anapkirályutániidőkbőlszármaznak:ekkorhoztákazún.„fényűzésellenitörvényt”,melyalapjánpontosanmeghatározták,mennyirelehetnekdíszesekatárgyak,atakarékosságjegyében.Apadlónegyújabbperzsaszőnyegettalálunk,melyamásikhelyiségbeliveleltérőenfaliszőnyeg.Sajnoseredetifunkciójátmárnemtölthetibe,azidősanyagafalonfüggvenembírnáelsajátsúlyát.Afalakonmagyartemplomokbólszármazófaliszobrokláthatók,melyekamáremlítetttemplomfosztogatáskövetkeztébenkerülhettekelaszenthelyekről.Ahallnyugatisarkábanegyún.pocakoskomódhelyezkedikel.Jellegzetessége,hogyebbenazidőbenkezdtékabútorkészítőmesterektökélyrefejleszteniazún.gőzfölöttihajlítástechnikáját.(Bárabarokkmesterekelőszörúgyhitték,amódszertőktaláltákfel,csalódniukkellett,amikorgörögésegyiptomiásatásokmegcáfoltákezt,ésképek,illetveeredetitárgyak(pl.hajlítottlábúszékek)általisbizonyítottávált,miszerintmárazókorbanismertékagőzfölöttihajlításmódszerét.)Apocakoskomódonmegfigyelhetjükazún.szalagberakástechnikátis:abútorfelületérekisalakúravágottfakockákatragasztanak,melyekígyjellegzetesdíszítéstkölcsönöznekaműtárgynak.Jellemzőenasötétebbszínűelemekkerülnekaszélekre,melymódszerpraktikusságiokokatisszolgál,hiszenazanyagszéleimindighamarabbkoszolódnak.2.teremKözvetlenülabejáratközelébenkétvitrinhelyezkedikel,melyekközülazegyikbenXVIII.századieurópai,amásikbankínaihasználatitárgyakatláthatunk.Jólszolgáljamindezakétkorabelikultúraösszehasonlítását.Azegyiklegizgalmasabbkínaidarabakörülbelül35kilótnyomóFokutya,melyataoizmusegyiklegjellemzőbbfigurája.Afiguraigazábólnemkutya,hanemoroszlán.Azőrzőszerepétbetöltőállatamainapigkedveltdíszeakínaiközépületekfőbejáratának.ÉppúgymegtalálniapekingiTiltottVárospalotájánakőrzőjeként,mintafontosabbközépületek(múzeumok,egyetemek,államigazgatásiintézményekvagynagyobbáruházak)tekintélytéselőkelőségetárasztóbüszkeségeként.Kisebbváltozataiközkedveltdísztárgyaiakínaiotthonoknak.Abronzból,jádébőlvagykőbőlkészültoroszlánokgyakranpraktikushasználatitárgyak,pl.íróasztalonpapírnehezékekvagypolcokonkönyvtámaszok.Abejárattólkissébeljebbegyfurnérozott,háromrészes,emeletes,olaszírószekrénytláthatunk.Anagyobbtárolórészmellettruhásrésztésírórésztistartalmazabútordarab.Tetején3koronatalálható,melyfeltehetőenbáróicsaláditulajdonrautal.Azüvegenhomokfúvásostechnikávalkialakítottalakokláthatók.Azírószekrénymellettegyeredetitonetszékáll.Atonetszékekalkotójukról,MichaelThonetrőlkaptákanevüket,akiaXIX.századelsőfelébenélt.Aformaművészetelőfutáránakisszámítónémetmesterafahajlításánakgondolatával1830-tólkezdettfoglalkozni,technikájátpedigolyanmagasszintrefejlesztette,hogy1842júliusábanmegkaptaajogotabécsicsászáriudvarikamarátólahajlítottbútorokgyártására.Atonetszékmellettegy,mindenvalószínűségszerintkorabelietetőszéketláthatunk.Azírószekrénnyelszemközt300éveshollandésosztráknádazottdiófabútorokattalálunk.Hafeltekintünkaplafonra,abroncsoscsillárokatvehetünkészre,melyekakorlegegyszerűbbvilágítóeszközeinekszámítottak.AnádbútorokfölöttiképJózsefésPutifárnébibliaijelenetétábrázolja.AKrisztuselőtt1500körülimítoszszerintJózsefettestvéreieladtákrabszolgának,mertapjukőtszerettealegjobban.Józsefazegyiptomifáraóudvarába,azifjúPutifártestőrparancsnokházábakerült.PutifárnészemetvetettJózsefre,deamikornemsikerültágyábacsábítania,bosszúbólerőszakoskodássalvádoltameg.Józsefetéletfogytiglaniraboskodásraítélték.Azokos,álomfejtésbenkülönösentehetségesfiút,akimegfejtetteafáraó7és7szűkesztendőrőlszólóálmát,afáraókiszabadította,éskormányzónaknevezteki.Anádbútorokmellettifalon,egykisasztalkánegyFlóraszobrotcsodálhatunkmeg.Flóra,akiarómaimitológiábanavirágokésatavaszistennője,egyikevoltanéhánytermékenységetképviselőistennőknek,akikülönösenatavaszérkeztévelkaptamegazőtmegilletőfigyelmet.Azantikkorbanazonbannemörvendettigazánnagykultusznak.Jelentősebbéaklasszicizmusidejénvált,amikorazókoritudományokbanelmélyültkutatókfelfedeztékmaguknak.GörögmegfelelőjeKhlórisz.Flóranimfakéntszületett,akibebeleszeretettanyugatiszélistene,Zephir,vagyFavonius(görögülZephürosz).ZephirrelkötöttházasságautánváltFlorává,atavaszistennőjévé.Ünnepét,aFloraliát,melyhagyományosanáprilisbanvagymájuselejénkerültmegrendezésre,ésazéletciklusánakmegújulásátszimbolizálta,tánccal,virágokkalünnepelték.Anövényekkelvalókapcsolatarévénanövényvilágtőlekaptaaflóranevet.Atermetelhagyvaegynyitottkisudvarbaérkezünk,melyetkét,máremlített,1500-asévekbőlszármazómészkőoszloptart.EmeletAzemeletreérkezveelőbbegymagasbanafalbamélyítettMáriaszobrotfedezhetünkfel,melyarégenittműködőkápolnánakállítemléket.AszobornemaVáczy-hagyatékhoztartozik.1.szobaMárazelsőpillanatbanláthatjuk,hogyidőbenvisszafeléhaladunkaföldszintitárgyakhozképest:valaholaz1500-1600-asévekbenjárunk.Abejáratiajtómellettafalonegykistrébelttálatfedezhetünkfel.Atrébelésafémlemezekhidegdomborítása,kalapáccsalésüllővelvalóalakítása.Atálalatthímzettszékáll,melynekkárpitjátPointdeHongrie,vagyismagyaröltésistílusbandíszítették.(öltésimód)Abejárattóljobbraelhelyezkedőelsőszekrényegycsavartoszlopokkalellátott,kolosszeumstílusbankivitelezettkétajtósbútordarab.Akiállításttervezőknekstatikailagehheza300-400kilósdarabhozkellettatárlatottervezniük.Atölgyfábólkészültmagyarbútoreredetilegvalószínűlegreneszánszszekrényvolt.Mivelélőfábólkészült,könnyenlehetettalakítani,amitadivatszerintkésőbbmegistettek,ígynyerteelmaialakját,melyenabarokkízlésjellegzetesvonásailáthatók.Aszekrény10darabraszedhetőszét,így,hakellett,viszonylagkönnyenmozgathatták.Ugyanazonazoldalontalálhatjukagyűjteménylegimpozánsabbdarabját,egyugyancsakkolosszeumstílusbanépült,felvidékrőlszármazó,feketérepácolt,dióKabinetszekrényt.Akabinetszekrényalapvetőenművészienkiképzett,asztalmagasságúlábakonálló,sokfiókoskisdíszszekrény.Azittláthatódarabkülönlegessége,hogyméretejóvalnagyobbazátlagosnál.Akabinetszekrény,melysokkistitkosrekeszévelapáncélszekrényelődjénektekinthető,abútoriparelhaltága.Ennekaspanyoleredetű,pompátkedvelőszekrénytípusnaknemkedvezettapolgárivilágelőretörése.AzittláthatóKabinetszekrényértéketöbb10millióforint.Egyetlenmestermunkája,8-10évigkészült.Belsejébenigazivelenceiüvegetláthatunk,melyakorlegdrágábbüvegevolt.(AvelenceiüveggyártásaXVI.századbanéltefénykorát.KözpontjaavárostólmásfélkilométerreészakraelterülőMurano,aholaz1290-esévektőlfolytazüveggyártás.)AbejárattalszemköztivitrinbenXVI-XVII.századihasználatitárgyakattalálunk.Egyikittláthatókülönöstárgyazaszarvasalakosgyertyatartó,melyacsodaszarvasmítoszáhoznyúlikvissza.Érdekes,hogyazegyházmégezekbenazidőkbensemtudtateljesenkiirtaniapogánymítoszt.AbaloldalifalmellettaPethőcsaládegyikXVIII.századiszekrényéttaláljuk.Akétrészesbútordarab(akasztóséspolcos)acsaládtársadalmirangjárólisárulkodik.Minélmagasabbrangúvoltvalaki,annáltöbbpolcosszekrénybepakolhattaaruháit.Ennekaszekrényneka3polcafeltehetőengróficímetjelentett.Aszekrénymellettifalonegykisgyermekepitáfiumát,sírversétláthatjuk.Aterembenállmégegykétajtós,XVIII.századidíszesszekrény,melyenmárlátszik,hogyfélig-meddigtömegtermékrőlvanszó.Nemolyanegyedi,mintateremelőződarabjai,kialakításasoksablonelemettartalmaz.2.teremAteremajtófelőlifalánmindjártagyűjteményegyiktalányát,egySienaiMagdolnátláthatunk.AzeredetilegXV.századinakgondoltképenerőteljesenlátszikabizáncihatás,melynemjöttkiadivatból,hiábavettékkörülitáliai(reneszánszkori)hatásokavárost.(Abizáncistílusjellegzetessége,hogyafestettjelenetekszimmetrikusak,aháttéraranyozott,azalakokpszichikailagelmélyültek.)Aképrőlszakértőderítetteki2012-ben,hogyvalójábanegyXIX.századimásolat,melynekeredetijeItáliábantalálható.Klasszikuspéldájaannak,hogyagyűjtőistudtévedni.(Adélkeletifalmenténtalálhatóvitrinbenelhelyezettcsengőrőlmagaagyűjtőállapítottameg,hogynemeredeti,miutánmegvette.AXVII.századhelyettaXIX.századbankészült.)AfalakontalálhatunkmégegyimpozánsKerubpárt,egyFirenzébőlszármazó,XIX.századiAdorálóangyalpárt(adorál:imád,hódolvkinek),illetveitthelyezkedikelazAchillesátadjaPompeiusfejétJuliusCézárnakcíműképis.UtóbbinPompeiushadvezérlevágottfejétláthatjuk,amintaztacsodálatosfélisten,AchilleusátnyújtjaJúliusCézárnak.Lehetségesugyanakkor,hogyDávidésGóliátalakjaismegbújikaképen,hiszazátadottfejrendkívülnagyméretű,azátadóalakpedigkicsi.Ezekbenazidőbensokszortettékazalkotásokatmitológiaiértelembentöbbértelművé.UgyancsakabejáratmelletthelyezkedikelegynagyKelengyeládais.Akelengyeládaabútorokalapjátképviseli,éppenúgylehetetthasználniasztalnak,mintakárágynak.Aszegényembereknekmégabútorkészítésfejlettebbidőszakábanissokszorennyijutottaszobáikba.Érdemesmegfigyelni,hogyateremmajdnemmindegyikbútoránakvalamilyenállatlábavan.Azitttalálhatólegimpozánsabbdarabtalánatérközepénelhelyezkedőkihúzható,bővíthetőKerekasztal.Máraközépkorbanisrájöttek,hogyakerekasztalokköréjobbanelférnekazemberek,ezértpraktikusak,ugyanakkornemlehetelmenniabútormellettanélkül,hogyazArtúrmondaköreszünkbenejusson.Artúrkirályazértácsoltatottkerekasztalt,hogylovagjaimellettvacsorázvaneérezhessesenkimagasabbrendűnekakirályt,akiegyenrangúkéntkívánasztalhozülnilovagjaival.Azangolwinchesterikastélybanőriznekegyhatalmasfaasztalt,amirőlahagyományazttartja,hogyArtúrkirályé.Átmérőjeötésfélméter.Ezazasztal1230-1300közöttkészült.1522-benátfestették,ekkorközepéreaTudor-rózsamotívumkerült.Amondakörrevalóasszociációterősítiazazitáliai,bársonykárpitozású,trónraemlékeztetőszék,melyetközvetlenülaKerekasztalmelletttalálunk.Finommegmunkálásúkarfáinsajnosmárlátnilehetaszúkatjelzőaprólyukakat,melyekazenyészetjelei.Abelsőterembejáratiajtótóltávolabbifalamellettivitrinbenszámoskoraközépkori,vagymégannálisidősebbleletrebukkanunk.Találunkittfibula-töredéket(tűsruhakapocs)aIII.századból,volutásésfirmamécseseket,tanagrafigurákat.Utóbbi,ógörögalkotásokazi.e.IV-III.századbólszármaznak.Agyűjteményegyikimpozánsdarabjaisitttalálható:egykínaisírőrzőkatonaaVII.századiTangdinasztiakorából.Jobbkezébeneredetileglélekölőtőrttartott,feladatagazdájavédelmezéseatúlvilágon.AkijáratiajtómellettifalontaláljukazIphigéniafeláldozásacíműXVII.századifestményt,melynektörténetetermészetesenagörögmitológiábóltáplálkozik.Azajtómásikoldalánegy1550-esévekbőlszármazó,fábólfaragottszoborcsoporthelyezkedikel,melynekcímeAgyermekjézusimádása.Azegytömbbőlfaragott,németalkotáskülönlegességeaperspektívikusábrázolás,melyebbenazidőbenmégigencsakritkaságszámbament.3.teremAhogyaszobábabelépünk,rögtönegyMátyáskirálykorabelimiseruhavonjamagáraafigyelmet.Az1480körülhasznált,aranyozott,applikálássalkészültdarabnakmamárcsakahátoldalalátható.Széleiaranyszállalszőttek.Veleszemköztugyancsakvitrinbezárt,bársonytöredékekettalálunk.Aháromcizellált,sálszerűanyagotelsősorbanbútortakarónakhasználhatták.Alegalsópolconegyindiaidarabottekinthetünkmeg,melykatonákatábrázol.Akeletiművészetsajátja,hogy